image banner
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Luật số: 31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai năm 2024
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022 Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 102022QH15 ngày 10112022).
Lượt xem: 68
Tải về1
Lượt tải 149
Luật số: 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
Lượt xem: 72

Tải về1
Lượt tải 2
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 182
Tải về1
Lượt tải 2
03/2022/QH15 11/01/2023 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Lượt xem: 143
Tải về1
Lượt tải 332
02/2020/UBTVQH14 09/12/2020 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0