image banner

TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỐI VỚI KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM

Trình tự, cách thức thực hiện

- Bước 1: Đại diện của cơ quan, đơn vị lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì hướng dẫn thông qua Cổng dịch vụ công, điện thoại hoặc viết phiếu yêu cầu bồ sung hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp) tổ chức bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 2: Bộ phận nghiệp vụ tham mưu lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định, lập tờ trình và dự thảo Quyết định trình Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ký duyệt và trình Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian thực hiện 09 ngày làm việc.

- Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và ký Quyết định.Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

- Bước 4: Đại diện của cơ quan, đơn vị nhận kết quả theo các hình thức đã đăng ký. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ các ngày làm việc trong tuần (trước ngày 28/02 hàng năm, riêng ngành Giáo dục trước ngày 30/7 hàng năm) theo các hình thức:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

 Bản sao có chứng thực điện tử các giấy tờ:

 + Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen;

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trình khen.

Số lượng hồ sơ (bộ)

01 bộ (bản chính).

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen
2 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen
3 Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trình khen + Báo cáo thành tích của cá nhân
+ Báo cáo thành tích của tập thể

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 01 ngày,

- Sở Nội vụ 09 ngày,

- UBND tỉnh 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

Kết quả thực hiện TTHC Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phí, lệ phí (nếu có) không có.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

- Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng

Các tệp tin đính kèm thủ tục hành chính