image banner
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng lần thứ 3/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Số ký hiệu văn bản 35-KH/BCĐ
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng lần thứ 3/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt Vũ Tiến Điền
Tài liệu đính kèm vbph_tk_ke_hoach_53.pdf