image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
Lượt xem: 310

                 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 76/KH-HĐPH ngày 06/3/2023 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước, ngày 11/4/2023, Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công nhận 195 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đồng thời miễn nhiệm 17 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận tại Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 vì lý do chuyển công tác, nghỉ hưu, tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật…

Việc miễn nhiệm và công nhận Báo cáo viên theo Quyết định nêu trên được thực hiện theo đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đây là lực lượng nòng cốt tham gia vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tải về

 

Kim Thanh