image banner
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 17/11/2023 Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 15
Tải về1
Lượt tải 0
377/KH-UBND 26/12/2023 Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 20
Tải về1
Lượt tải 0
384/KH-UBND 29/12/2023 Công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 16
Tải về1
Lượt tải 0
1745/CAT-PV01 10/10/2023 Tài liệu tuyên truyền Luật Căn cước công dân và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 53
Tải về1
Lượt tải 0
1039/CV-BTGTU 14/08/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 0
0 10/08/2023 Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
Lượt xem: 49
Tải về1
Lượt tải 0
1029-CV/BTGTU 01/08/2023 Đề cương tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 0
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022 Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 102022QH15 ngày 10112022).
Lượt xem: 51
Tải về1
Lượt tải 0
217/KH-UBND 10/07/2023 Tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
Lượt xem: 49
Tải về1
Lượt tải 0
1088/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 52
Tải về1
Lượt tải 0
2173/UBND-NC 28/06/2023 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 85
Tải về1
Lượt tải 0
1032/STP-PC 28/06/2023 V/v hướng dẫn triển khai các tiêu chí/chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 46
Tải về1
Lượt tải 0
Lời phát động 29/05/2023 Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của UBND tỉnh
Lượt xem: 69
Tải về1
Lượt tải 0
680/STP-PC 04/05/2023 về việc tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 72
Tải về1
Lượt tải 0
Luật số: 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
Lượt xem: 54

Tải về1
Lượt tải 0
989-CV/BTGTU 13/06/2023 Tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCHTWW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 69
Tải về1
Lượt tải 0
571/QĐ-UBND 11/04/2023 Công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lượt xem: 146
Tải về1
Lượt tải 0
35-KH/BCĐ 13/03/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng lần thứ 3/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 145
Tải về1
Lượt tải 0
92/2022/NĐ-CP 01/12/2022 NGHỊ ĐỊNH 99/2022/NĐ-CP NGÀY 30/11/2022 VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Lượt xem: 154
Tải về1
Lượt tải 0
76/KH-UBND 06/03/2023 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL năm 2023
Lượt xem: 148
Tải về1
Lượt tải 0
36/CTr-TU 01/03/2023 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớ
Lượt xem: 169
Tải về1
Lượt tải 1
81/2023/QH15 09/01/2023 Về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Lượt xem: 132
Tải về1
Lượt tải 0
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 164
Tải về1
Lượt tải 0
43/2015/QH15 11/01/2023 VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Lượt xem: 156
Tải về1
Lượt tải 367
03/2022/QH15 11/01/2023 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Lượt xem: 131
Tải về1
Lượt tải 330
46/2015/QH15 11/01/2023 KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Lượt xem: 115
Tải về1
Lượt tải 8
346/KH-UBND 23/11/2022 Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
Lượt xem: 163
Tải về1
Lượt tải 0
342/KH-UBND 21/11/2022 Điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình triển khai đánh giá công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật; cấp phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 171
Tải về1
Lượt tải 1
3280/UBND-NC 04/11/2022 V/v truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 167
Tải về1
Lượt tải 0
4175/HĐPH 26/10/2022 Truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 183
Tải về1
Lượt tải 0
276/KH-UBND 26/09/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 178

Tải về1
Lượt tải 1
Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động 20/10/2022 Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động
Lượt xem: 162
Tải về1
Lượt tải 0
25/2021/QĐ-TTg 29/09/2022 Quy định về xã, phường, thị trấn, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 93
Tải về1
Lượt tải 8
Luật Thi đua, Khen thưởng 29/09/2022 Bài giảng về Luật Thi đua - Khen thưởng
Lượt xem: 741
Tải về1
Lượt tải 1
Luật SSHTT 29/09/2022 Bài giới thiệu Luật Sở Hữu trí tuệ
Lượt xem: 186
Tải về1
Lượt tải 1
Luật Điện ảnh 29/09/2022 Đề cương Luật Điện Ảnh
Lượt xem: 175
Tải về1
Lượt tải 0
09/2021/TT-BTP 15/11/2021 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 112
Tải về1
Lượt tải 22
15/2021/TT-BNNPTNT 06/12/2021 Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 119
Tải về1
Lượt tải 0
02/2020/UBTVQH14 09/12/2020 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
Lượt xem: 73
Tải về1
Lượt tải 0
. 28/11/2013 Hiến pháp năm 2013
Lượt xem: 110
Tải về1
Lượt tải 0
42/2021/QH15 13/11/2021 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 94
Tải về1
Lượt tải 0
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 111
Tải về1
Lượt tải 0
108/2021/NĐ-CP 07/12/2021 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Lượt xem: 111
Tải về1
Lượt tải 0