image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
HĐPHPBGDPL TỈNH BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI QUỐC HỘI KHÓA XV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ​
Lượt xem: 277
Thực hiện Công văn số 152/HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai. Để kịp thời phổ biến nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết của Quốc hội tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ngày 02/02/2023 Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 154/HĐPH về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai, trong đó đề nghị đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

           1. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai gồm 06 Luật: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 13 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: ((1) Nghị quyết 64/2022/QH15 về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Nghị quyết 65/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (3)  Nghị quyết 66/2022/QH15 về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (4)  Nghị quyết 67/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; (5) Nghị quyết 68/2022/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (6) Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; (7) Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; (8) Nghị quyết 71/2022/QH15 về Nội quy kỳ họp Quốc hội; (9)  Nghị quyết 72/2022/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; (10)  Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; (11)  Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (12)  Nghị quyết 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; (13)  Nghị quyết 76/2022/QH15 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV); 01 Luật (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)); 03 Nghị quyết: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến, triển khai thi hành văn bản luật.

3. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Lựa chọn, biên soạn các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp...) phổ biến về nội dung Luật, Nghị quyết phù hợp với ngành, phạm vi quản lý và đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết (nếu có); chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đó.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. đồng thời, báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng PHPBGDPL Trung ương và Bộ Tư pháp./.

                                                                                          Kim Thanh