image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
BÌNH PHƯỚC TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5
Lượt xem: 231

         Thực hiện Công văn số 3148/HĐPH ngày 24/7/2023 của Hội đồng hợp PBGDPL Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Căn cứ theo đó, ngày 10/8/2023, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1315/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đề nghị đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án tỉnh; Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông
qua

+ Đối với các sở, ban, ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được điều chỉnh bởi 08 luật mới được thông qua

Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết mới
thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Trang/Cổng Thông tin điện tử và các hình  thức thích hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; Kịp thời quán triệt, tổ chức tập
huấn chuyên sâu các nội dung và tinh thần của các luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật. Phối hợp với Sở Tư pháp biên
soạn, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung văn bản luật trên
Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước (http://pbgdpl.binhphuoc.gov.vn); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ

 + Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành, đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tế quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù
hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông
tin pháp luật đến cán bộ, người dân, cụ thể:

+ Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong
đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ
thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin dư
luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh
viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp,
các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người dân phải có
ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông;
kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người
tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về TTATGT cũng như
PBGDPL về giao thông.

+ Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên
quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ biến
sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm,
bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh
bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với
mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai PBGDPL về công tác phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động
vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua
đường hàng không; công tác phòng, chống mua bán người; công tác phòng,
chống rác thải nhựa và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho người dân; thực hiện PBGDPL theo
phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối
tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống
nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này.

- Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng
chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… triển khai các nhiệm vụ, đề án,
chương trình có liên quan một cách phù hợp./.

                                                                                      Kim Thanh