image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Bình Phước:Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm trái pháp luật
Lượt xem: 278
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trái pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 106/KH-UBND UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo đúng quy định đảm bảo việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL phải có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung; kịp thời phát hiện, tự xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, nhất là các văn bản liên quan đến: hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh; biện pháp quản lý có tính chất đặc thù của địa phương.

Đồng thời, thường xuyên kết hợp chặt chẽ hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL với hoạt động xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật để kiểm soát, nâng cao chất lượng văn bản QPPL đáp ứng hiệu quả yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL để đảm bảo tính pháp lý, thống nhất, đồng bộ, phù hợp, khả thi của văn bản, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong văn bản.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn, đầu tư, bố trí nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và các điều kiện đảm bảo tương xứng với tầm quan trọng của các công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Nguồn: Báo điện tử (https://daibieunhandan.vn)

TIN LIÊN QUAN
1 2 3