image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Nâng cao hiệu quả Hội nhập kinh tế Quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững
Lượt xem: 315
Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả Hội nhập kinh tế Quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030.

          Với các mục tiêu nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập, phát triển kinh tế của tỉnh. Bám sát chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị, kinh tế đối ngoại và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Chuyển hóa các lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được thành kết quả cụ thể trong việc tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; nâng cao khả năng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế. Nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nói riêng đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn và công nghệ cao. Tăng cường hợp tác công - tư, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước,... hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt các cam kết trong các FTA. Tăng cường khả năng ứng phó, điều hành và xử lý linh hoạt hiệu quả trước các diễn biến trên thế giới có thể tác động đáng kể tới hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; hỗ trợ tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh, tạo điều kiện, môi trường để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc. Đẩy mạnh hợp tác, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ động, tích cực tham gia hội nhập kinh tế số nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nâng cao hiệu quả Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt chú trọng vào khai thác hiệu quả các FTA nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hàng hoá của tỉnh, không để phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường.

Để thực hiện các mục tiêu trên hiệu quả, Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực thi hiệu quả các FTA; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững; hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh quốc phòng. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương (Thường trực Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh) chủ trì theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Ngọc Vinh - Sở TT&TT

 

TIN LIÊN QUAN
1 2 3