image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Bình Phước tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trách nhiệm thực thi công vụ
Lượt xem: 100
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 11/3/2204, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 859/UBND-NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. 

Theo đó,  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố triển nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Trong giờ làm việc và thực thi nhiệm vụ, công vụ, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đeo thẻ công chức theo quy định. Tích cực, chủ động, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp được kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước. Qua đó, chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các vụ việc; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được dồn đẩy, né tránh các công việc thuộc thẩm quyền được giao phụ trách, tham mưu.

Sở Nội vụ chủ trì kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất xử lý đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiên hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp./.

-NX-

TIN LIÊN QUAN
1 2 3