image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Sở Tư pháp cấp phát và đăng tải Sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 432

Nhằm hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho chính quyền và người dân ở cơ sở trong triển khai nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Theo đó, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nhà Xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật”.  Ngày 16/3/2023 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 931/BTP- PBGDPL về việc cấp phát Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp Bình Phước đã thực hiện việc cấp phát Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung cuốn “Sổ tay” được biên soạn nhằm hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định mới về đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Quyết
định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP và Quyết định số 1723/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong các tiêu chí, chỉ tiêu mà cơ sở còn đang lúng túng (hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở; mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là nội hàm và phạm vi về vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, tài liệu kiểm chứng phục vụ việc đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật...). Đồng thời sơ đồ hóa các quy trình đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (các nhiệm vụ, công việc, thời hạn thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan) qua đó giúp cho địa phương thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được thuận tiện, hiệu quả.

Nội dung cuốn Sổ tay được Sở Tư pháp đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước (http://pbgdpl.binhphuoc.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://binhphuoc.gov.vn) để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

(Đính kèm file Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật).    Tải về

                                                                                                                        Kim Thanh